05/10/2010

Homes i dones, realment iguals ?

Homes i dones, realment iguals?

 

Queda molta feina per fer…..aquesta és una frase que s’acostuma a fer servir quan es parla de la igualtat entre homes i dones. Està clar que s’ha avançat però encara s’ha de recórrer molt camí.

La situació de les dones al mercat laboral és més precària  i segons els sindicats prop del 30 per cent guanyen menys que els homes. Les diferències de sou entre sexes només s’escurcen en feines d’alta qualificació segons dades del Ministeri d’Igualtat. En canvi en  la indústria la diferència és d’un 22 per cent i al sector serveis d’un 18.

Per què els homes per una mateixa feina han de cobrar més que les dones?

I per què aquelles que treballen tenen tantes dificultats per conciliar la vida familiar amb la laboral?  Perquè tot i els esforços de les administracions, tenir fills i treballar no és gens fàcil.

En ple segle XXI on s’ha avançat en molts drets socials, on s’investiga amb cèl·lules mares i on ja es parla de vacances a la lluna…es parli de la necessita d’aprovar lleis per igualar la situació entre homes i dones,

En què ha fallat la nostra societat per no aconseguir aquesta igualtat….que a priori sembla una cosa tan evident.

Cal que s’aprovin lleis pera aconseguir la igualtat entre homes i dones?

 


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl